Baby没帮夫宣传又疑婚变 黄晓明自曝称谓泄婚姻状态

黄晓明和Angelababy结婚5年。 黄晓明仍称呼Angelababy为老婆。 「中国第一小生」黄晓明5年前和小12岁Angelababy结婚,两人近年因在微...

  • 1